PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Ljungsbro
TID: 2018-09-03 
NÄRVARANDE: Anders Nilsson Anders Samuelsson Göran Ingvald Eddie Uggla 
Ulf Johansson Anders Carlsson
Leif Ånell 


1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

 

3. Ekonomi, kassa 258.500 Ifiske hittills i år 60090kr

 

4. Provfisket avlöpte enligt plan. Till kommande provfiske önskas mera folk då bemanningen nu var i minsta laget.. Ola och Eddie gör utvärdering. 
Anders får nu lite gös 1 2 och 3-årig gös, Viss nors har observerats i abborre.

 

5. Anders Nilsson redovisar fångststatistik från 2013 och framåt till nästa möte.

 

6. Eddie har skrivit ett medborgarförslag till kommunen angående parkering intill sjösättningsrampen vid Stångån och asfaltering av vägen ned till rampen.

7. Upplevs fiskefilm ska blir klar inom ett par månader, vår logga ska synas vid flera tillfällen i filmen.

Upplev arrangerar en fisketävling i slutet av oktober där 40 båtar väntas deltaga. 
Rfvof sponsrar.

Ungdomsfisket kommer utföras under våren.

 

8. Rampen i Kungsbro är tillgänglig efter kontakt med Anders N

 

9. Leif redogjorde för möte angående fiskekontrollanter. 
Fiskekontrollanter söks via hemsidan.

 

10. Hemsidan uppdateras snarast.

11. Eddie undersöker julbord i Norsholm

12. Åke bevakar Kanalbolagets ansökan om ny vattendom i Roxen och när vattenkraften blir riksintresse.

Åke har även pratat med ett antal politiker angående ålen.

 

Göran har varit i kontakt med länsfiskekonsulenten angående uppsägning av stångåns fvof. Brev skickas ut till styrelsen när det kommit.

Ny skarvförordning gäller från 1 augusti 2018.

13. Nästa möte i samband med Julbord. Ola Helmersson redovisar provfisket.

14. Mötet avslutas.

 

 

 

  

Vid protokollet: Justeras:

 

Anders Samuelsson Anders Nilsson