PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Ljungsbro
TID: 2019-04-10 17.45
NÄRVARANDE: Eddie Uggla Anders Samuelsson Åke Wester Leif Ånell 
Ulf Johansson Anders Nilsson
Petter Tibblin


1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.

 

3. Kassa: 249000kr

 

4. Inplanteringar har gjorts den 8 april med 198 kilo isatta vid Tvärskogsudde och 100 kilo vid Hamra udde.
Gäddleken är över.
Enstaka nors har observerats.

5. Anders S och Eddie undersöker olika alternativ för den fortsatta driften av hemsidan. Eddie och Anders S har mandat att bestämma vilket som är mest fördelaktigt.

6. Anders Nilsson kontaktar stångåns fvof:s ordförande angående ett ev möte.

7. Leif kontaktar Andreas Berglund angående fisketillsyn, Leif har mandat att ta beslut om åtgärder.

8. Nya fiskekortspriserna är sjösatt sedan 1/4.-19
Dagkort 70kr
Halvårskort 600kr
Årskort 900kr

9. Åke och Anders Nilsson gör skrivelse angående felaktigheter i dokument från vattenrådsmöte.

10. Petter Tibblin redogjorde för åtgärder för att stärka fiskebestånden i Roxen.

11. Nästa möte, sommarträff i Kungsbro. Kallelse via mail.

12 Mötet avslutas