PROTOKOLL

ÄRENDE: Årsstämma Roxens fiskevårdsområdesförening 
PLATS: Stjärnorps sockenstuga TID: 2010-03-09 
NÄRVARANDE: Fiskevattenägare enligt lista , Eric Carpholm, Sommen, Johan Axelsson, Glan, Petter Tibblin samt ordföranden i Ljungsbro Sportfiskeförening.

 1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Till ordförande för mötet valdes Eddie Uggla.
 2. Som justeringsmän och rösträknare valdes Johan Axelsson och Eric Carpholm.
 3. PG Larsson valdes till sekreterare för stämman.
 4. Dagordningen fastställdes.
 5. Kallelsen till stämman godkändes.
 6. Styrelseberättelsen redovisades och lades till handlingarna.
 7. Kassörens rapport samt revisorernas rapport föredrogs och lades till handlingarna.
 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet.
 9. Ersättning till styrelsemedlemmar oförändrad.
 10. Valberedningen föreslog omval av Eddie Uggla som ordförande 1 år, omval av P G Larsson och Åke Wester och nyval av Göran Ingvald som ledamot i 2 år. Som suppleanter föreslogs nyval av Peter Hammarstedt och omval av Kennet Karlsson båda på 2 år. Förslaget fastställdes.
 11. Till revisorer omvaldes Christer Tobiasson och Bertil Almroth med Bror Steen som suppleant.
 12. Till valberedning valdes Karl-Göran Carlsson, Mats van Rheinberg och Jan-Anders Tolf med Karl-Göran som sammankallande.
 13. Förslag till budget redovisades och godkändes.
 14. Petter Tibblin meddelade läget för nya fiskevårdsplanen som skall redovisas 2011 i form av utkast för yttrande på stämman. Färdig plan kan väntas till sommaren 2011.
 15. För att få fram båtramper till sommaren 2010 har en skrivelse och offertunderlag sänts till handläggare på kommunen. Undertecknarna är Roxens fvof, Stångåns fvof, Sportfiskarna Östergötland samt AB Kinda Kanal.
 16. Arne Fjälling, Sötvattenlaboratoriet, har föreslagit intensiv jakt på skarv i Roxen. I samma anda har en vattenägare utarbetat en motion som skall sändas till Länsstyrelsen efter ändring så att ansökan gäller allmän skyddsjakt.
 17. Anders Nilsson begärde godkännande att med egna medel sätta ut ål och kläcka gösrom. Om länsstyrelsen ger tillstånd gav stämman OK.
 18. Nya gäddfilmen visades, tyvärr utan ljud, varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.
 19. Justerat protokoll hos sekreteraren och på hemsidan omkring 2010-04-01.

Vid protokollet
PG Larsson

Justeras
Eddie Uggla
Johan Axelsson
Eric Carpholm