PROTOKOLL

ÄRENDE: Årsstämma Roxens fiskevårdsområdesförening

PLATS: Stjärnorps sockenstuga

TID: 2011-03-07

NÄRVARANDE: Fiskevattenägare enligt lista samt inbjudna från Länsstyrelsen, Glans och Sommens fvof, Ljungsbro sff, Linköpings Kommun, Rimpact AB, Hushållningssällskapet samt Petter Tibblin

1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Till ordförande för mötet valdes Eddie Uggla.

2. Som justeringsmän och rösträknare valdes Johan Axelsson och Mikael Lindner.

3. PG Larsson valdes till sekreterare för stämman.

4. Dagordningen fastställdes.

5. Kallelsen till stämman godkändes.

6. Styrelseberättelsen redovisades och lades till handlingarna.

7. Kassörens rapport samt revisorernas rapport föredrogs och lades till handlingarna.

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet.

9. Ersättning till styrelsemedlemmar och revisorer höjdes till 13.000 kr att fördelas av styrelsen.

10. Valberedningen föreslog omval av Eddie Uggla och Anders Samuelsson 2 år, omval av Anders Carlsson som suppleant 2 år samt nyval av Lars Christoffersson som suppleant 2 år. Anders Nilsson har 1 år kvar som suppleant. Omval av Eddie Uggla som ordförande 1 år. Förslaget fastställdes.

11. Till revisorer omvaldes Christer Tobiasson och Bertil Almroth med Bror Steen som suppleant.

12. Till valberedning omvaldes Karl-Göran Carlsson, Mats van Rheinberg och Jan-Anders Tolf med Jan-Anders Tolf som sammankallande.

13. Inga motioner eller framställningar från styrelsen förelåg.

14. Styrelsen har beslutat genomföra vår nya fiskevårdsplan. Som stöd kommer Petter Tibblin att ingå i styrelsen som adjungerad.

15. Budgeten för 2011 redovisades.

16 Per-Erik Larsson påpekade att ändringar i styrelsen skall meddelas till Länsstyrelsen.

17. Protokoll från stämman kommer att finnas på hemsidan www.roxen.nu 2011-03-21

18. Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse.

Efter stämman föredrog Åke Wester det förslag till ständigt flöde i Motala Ströms gamla strömfåra som utarbetats inom Vreta Kloster Turism.

Petter Tibblin gav oss en sammanfattning av innehållet i den nya fiskevårdsplanen med förklaringar varför tillståndet för fiskepopulationen är svagt samt exempel på de åtgärder styrelsen bör vidta de närmaste åren för att öka mängden attraktiv matfisk. Han betonade även behovet av effektivare störning av skarven med de nya möjligheter Länsstyrelsen numera har att tillåta ökad jakt.

Vid protokollet:

PG Larsson

Justeras:

Eddie Uggla Johan Axelsson Mikael Lindner