PROTOKOLL

ÄRENDE: Årsstämma Roxens fiskevårdsområdesförening

PLATS: Stjärnvallen

TID: 2012-03-07

NÄRVARANDE: Fiskevattenägare enligt lista, Glan fvof, Ljungsbro sff

Innan mötet öppnades hölls en tyst minnesstund för Hans Nilsson,

mångårig styrelseordförande i Rfvof.

1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Till ordförande för mötet valdes Eddie Uggla.

2. Som justeringsmän och rösträknare valdes Hans Torngren och Kenneth Karlsson.

3. Anders Samuelsson valdes till sekreterare för stämman.

4. Dagordningen fastställdes.

5. Kallelsen till stämman godkändes.

6. Styrelseberättelsen redovisades och lades till handlingarna.

Åke Wester redogjorde för planerna runt gamla strömfåran förbi Ljungsbro och bildandet av vattenrådet ”Motalaströms huvudfåra” där Roxen ingår.

7. Kassörens rapport samt revisorernas rapport föredrogs och lades till handlingarna.

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.

9. Ersättning till styrelsemedlemmar och revisorer beslutades vara oförändrad,13.000 kr att fördelas av styrelsen.

10. Valberedningen föreslog omval av Göran Ingvald och Åke Wester som ordinarie 2 år, Nyval av Anders Nilsson som ordinarie 2 år, Omval av Peter Hammarstedt som suppleant 2 år samt nyval av Anders Abelius som suppleant 2 år. 
Omval av Eddie Uggla som ordförande 1 år.

Förslaget fastställdes.

11. Till revisorer omvaldes Christer Tobiasson och Bertil Almroth med Bror Steen som suppleant.

12. Till valberedning omvaldes Karl-Göran Carlsson, Mats van Rheinberg och Jan-Anders Tolf med

Jan-Anders Tolf som sammankallande.

13. Inga motioner eller framställningar från styrelsen förelåg.

14. Ordföranden redogjorde för fiskevårdsplanen. Informerade även om tillåtna maskstorlekar i nät, minsta tillåtna maskstorlek är 60mm, nätfiskeförbud 1 juni-31 augusti undantaget fiske med 80mm maska för att främja utaget av stor braxen.

15. Budgeten för 2012 redovisades och godkänndes.


16. Frågor angående fiskerätt för enskilda vattenägare gicks igenom. Styrelsen fick i uppdrag att kommunicera hemsidan till vattenägare och sportfiskare på ett bättre sätt.

17. Protokoll från stämman kommer att finnas på hemsidan www.roxen.nu senast 2012-03-28

18. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Efter mötet intogs smörgåstårta och kaffe samtidigt som Göran Sjösvärd berättade om båttrafiken från förr i tiden och dess olika bryggor runt om i sjön, ett mycket intressant och uppskattat föredrag.

Vid protokollet:

Anders Samuelsson

Justeras:

Eddie Uggla Hans Torngren Kenneth Karlsson