PROTOKOLL

ÄRENDE: Årsstämma Roxens fiskevårdsområdesförening

PLATS: Stjärnvallen

TID: 2013-03-06

NÄRVARANDE: Fiskevattenägare enligt lista, Ljungsbro sff

1.Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Till ordförande för mötet valdes Eddie Uggla.

2.Som justeringsmän och rösträknare valdes Nils Lilja och Lena Samuelsson

3.Anders Samuelsson valdes till sekreterare för stämman.

4.Dagordningen fastställdes.

5.Kallelsen till stämman godkändes.

6.Styrelseberättelsen redovisades och lades till handlingarna. Ordföranden samt kassör är firmatecknare. De tecknar firman var för sig.

7.Kassörens rapport samt revisorernas rapport föredrogs och lades till handlingarna.

8.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.

9.Ersättning till styrelsemedlemmar och revisorer beslutades vara oförändrad 13000 kr att fördelas av styrelsen.

10. Valberedningen föreslog omval av Eddie Uggla och Anders Samuelsson som ordinarie 2 år, Omval av Lars Christofferson och Anders Carlsson som suppleanter 2år, Fyllnadsval av Dan Forsberg på 1 år som suppleant då Peter Hammarstedt avsagt sig sin plats.
Omval av Eddie Uggla som ordförande 1 år.

Förslaget fastställdes.

11. Till revisorer omvaldes Christer Tobiasson och Bertil Almroth med Bror Steen som suppleant.

12. Till valberedning omvaldes Karl-Göran Carlsson, Mats van Rheinberg och Jan-Anders Tolf som sammankallande.

13. Lena Samuelsson föreslog att det ska vara tillåtet för enskilda fiskevattenägare att fiska för husbehov med 60mm maska under 3 dygn under den annars förbjudna perioden 1 juni-31 aug (undantaget fiske med 80mm maska). Förslaget behandlas och beslutas av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

14. Anders Nilsson redogjorde för fisktillgången i sjön, tillgången är fortsatt vikande. Återväxten verkar vara god men försvinner under sommaren, det är mest troligt att den fina återväxten i huvudsak blir skarvföda.

15. Budgeten för 2013 redovisades och godkändes.

16. Jan-Anders Tolf påpekade att den nedladdningsbara versionen av stadgarna på hemsidan innehöll felaktighet, Punkterna som nu är i en sammanhängande text bryts ut och visas var för sig, Anders Samuelsson ansvarar för att det blir gjort.

17. Protokoll från stämman kommer att finnas på hemsidan www.roxen.nu senast 2013-03-27

18. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

19. Efter mötet intogs smörgåstårta och kaffe samtidigt som Maria Bodström från SLU redogjorde för skarvens utbredning i Sverige och det eventuella projektet med att störa skarv i Roxen i syfte att få vetenskaplig grund för hur fiskbeståndet påverkas av skarvens närvaro.

20. Vid protokollet:

Anders Samuelsson

Justeras:

Eddie Uggla Lena Samuelsson Nils Lilja