PROTOKOLL; Årsmöte för Roxens Fiskevårdsområdesförening 3 mars 2014 i Stjärnvallens lokaler, Stjärnorp, Linköping.
Närvarande ett 30- tal medlemmar.

Hälsade Föreningens ordförande Eddie Uggla alla närvarande välkomna.

1. Valdes Eddie Uggla att leda dagens förhandlingar

2. Utsågs Kenneth Carlsson och Bo Hägg att justera protokollet.

3. Valdes Anders Abelius att föra dagens protokoll.

4. Fastställdes föreliggande dagordning.

5. Fastställdes att årsmötet var behörigt utlyst.

6. Uppläste ordföranden föreningens verksamhetsberättelse. Ordförande samt kassör är firmatecknade. De tecknar firman var för sig.

7. Kassörens rapport samt revisorernas rapport föredrogs och lades till handlingarna.

8. Beslutade årsmötet enhälligt att lämna styrelsen full ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.

9. Ersättning till styrelsemedlemmar och revisorer beslutades vara oförändrad 13 000 SEK att fördelas av styrelsen.

10. Omval på Eddie Uggla till ordförande 1 år. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Nilsson och Åke Wester på 2 år. Till suppleanter omvaldes Anders Abelius och nyval Ulf Johansson på 2 år.

11. För verksamhetsåret 2014 omvaldes till revisorer Christer Tobiasson,
Bertil Almroth med Bror Steen som suppleant.

12. För verksamhetsåret 2014 utsågs att utgöra föreningens valberedning;
Göran Karlsson (sammankallande) Mats van Rheinberg och Jan-
Anders Tolf.

13. Inga motioner eller framställningar från styrelsen och motioner från
medlemmar förelåg.

14. Budget för 2014 redovisades och godkändes.

15. Inga frågor att ta ställning till förelåg.

16. Fastslogs att protokollet skulle vara utlagt på Föreningens hemsida före
april månads utgång 2014.

Förklarade ordförande mötet avslutat och hälsade samtidigt välkommen
till strax följande paneldebatt med Kristin Öhman SLU, Anders Nilsson
och Åke Wester med rubriken " Roxens Framtid".

Eddie Uggla Anders Abelius
Ordförande sekreterare

Kenneth Karlsson Bo Hägg
justeringsman justeringsma