PROTOKOLL, fört vid årsmöte med Roxens Fiskevårdsområdesförening 4 mars 2015 i Stjärnvallens lokaler, Stjärnorp, Linköping. Närvarande enligt närvarolista

19 medlemmar.

1. Hälsade föreningens ordförande Eddie Uggla alla närvarande välkomna

och förklarade mötet öppnat.

2. Valdes Eddie Uggla att leda dagens förhandlingar och Anders Abelius att föra dagens

protokoll.

3. Utsågs Lena Samuelsson och Nils Lilja att justera dagens protokoll.

4. Fastställdes att mötet var behörigen utlyst.

5. Fastställdes föreliggande dagordning.

6. Uppläste ordföranden Föreningens verksamhetsberättelse jämte den ekonomiska

berättelsen för verksamhetsåret 2014.

7. Upplästes revisorerna berättelse för verksamhetsåret 2014 och lades till hand-

lingarna.

8. Beslöt årsmötet enhälligt att lämna Styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret

2014.

9. Redogjorde ordföranden för under 2014 utbetalda arvoden.

Beslöts för 2015 om oförändrade arvoden; ordföranden 2.950-, ordinarie ledamöter och

och suppleanter 950-. vardera samt till revisorer 500-. vardera.

10. Godkändes Styrelsens förslag till Stat för verksamhetsåret 2015.

11. Efter valberedningens förslag, företrädd av Jan-Anders Tolf, valdes enhälligt:

till Föreningens ordförande för 2015 Anders Nilsson (nyval).

till ordinarie ledamöter i Styrelsen för 2015 och 2106

Eddie Uggla (omval)

Göran Ingvald (omval)

Anders Samuelsson (omval)

till suppleanter i Styrelsen för 2015 och 2016

Lars Christofferson (omval)

Anders Carlsson(omval.)

till revisorer för 2015

Christer Tobiasson (omval)

Bertil Almroth (omval)

Bror Steen, suppleant(omval.)

12. För verksamhetsåret 2015 omvaldes enhälligt att ingå i valberedningen

Göran Karlsson, sammankallande

Bertil Almroth

Jan-Anders Tolf

13. Inga motioner eller framställningar från Styrelsen förelåg.

14. Fastslogs att protokollet skulle vara utlagt på Föreningens hemsida för mars månads ut-

gång.

15. Avtackades Föreningens avgående ordförande Eddie Uggla med blommor och vin.

16. Hälsade ordföranden kvällens föredragshållare Christina Lindhagen välkommen som

skulle tala kring ämnet ” Fria fiskvandringsvägar förbi kraftstationer”.

17. Förklarade ordföranden mötet avslutat.

Dag som ovan

……………………………….. / …………………………………..

Eddie Uggla Anders Abelius

Justeras