PROTOKOLL, fört vid ordinarie årsstämma 9 mars 2016 med Roxens Fiskevårdsområdesförening i Stjärnvallens lokaler, Stjärnorp, Linköping.

1. Hälsade Föreningens ordförande Eddie Uggla de närvarande välkomna.

2. Valdes Eddie Uggla att leda dagens förhandlingar.

3. Utsågs Göran Ingvald och Leif Ånell att justera dagens protokoll.

4. Utsågs Anders Abelius att föra dagens protokoll.

5. Fastställdes föreliggande dagordning.

6. Fastställdes mötets behöriga utlysande.

7. Redogjorde Anders Nilsson för Föreningens verksamsamhetsberättelse och Eddie

Uggla för Föreningens ekonomiska berättelse, bägge för perioden 1 januari -

31 december 2015 vilka lades till handlingarna.

8. Upplästes Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret och lades till

handlingarna.

9. Beslöts enhälligt att lämna Styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhets-

året.

10. Redogjorde Eddie Uggla för år 2015 utbetalda arvoden.

Beslöts att lämna desamma oförändrade för verksamhetsåret 2016, nämligen:

Ordföranden 2.500-. kronor

,styrelseledamöter och suppleanter vardera 950-. kronor

revisorer 500-. kronor vardera.

11. Efter föredragning av valberedningens Jan-Anders Tolf valdes enhälligt

till ordförande för 2016 Anders Nilsson , omval.

till ordinarie styrelseledamot 2016- 2017 Åke Wester, omval

till suppleant 2016-2017 Ulf Johansson, omval

till suppleant 2016-2017 Leif Ånell, nyval

till revisor 2016 Bertil Almroth, omval

till revisor 2016 Christer Tobiasson, omval

till revisors- 2016 Bror Steen, omval

suppleant

12. Till att utgöra föreningens valberedning 2016 utsågs enhälligt Jan-Anders Tolf

och Mats van Rheinberg med den förre som sammankallade. Bägge omval.

13. Inga motioner förelåg.

Informerade Anders Nilsson om att Styrelsen antagit en treårig Verksamhetsplan

och att nästa provfiske avses äga rum 2018

14. Presenterade Eddie Uggla Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2016

vilken enhälligt antogs av stämman

I fråga om firmateckning hänvisades till Föreningens stagar: ” Föreningens firma

tecknas av ordföranden och kassören var för sig”.

15. Beslöts att dagens protokoll skall finnas tillgängligt på Föreningens hemsida senast

den 23 mars 2016.

16. Tackade ordföranden de närvarande och bjöd in till det annonserade föredraget

Vattenregleringen i Roxen, med Peder Österlöv Tekniska Verken

Justeras Linköping dag som ovan

Göran Ingvald Leif Onell

/

Anders Abelius