PROTOKOLL, fört vid ordinarie årsstämma 8 mars 2017 med Roxens Fiskevårdsområdesförening i Stjärnvallens lokaler, Stjärnorp, Linköping.

1. Hälsade Föreningens ordförande Anders Nilsson de närvarande välkomna.

2. Valdes Anders Nilsson att leda dagens förhandlingar.

3. Utsågs Nils Lilja och Lena Samuelsson att justera dagens protokoll.

4. Utsågs Anders Samuelsson att föra dagens protokoll.

5. Fastställdes föreliggande dagordning.

6. Fastställdes mötets behöriga utlysande.

7. Redogjorde Anders Nilsson för Föreningens verksamsamhetsberättelse och
Eddie Uggla för Föreningens ekonomiska berättelse,
bägge för perioden 1 januari - 31 december 2016 vilka lades till
handlingarna

8. Upplästes Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret och lades
till handlingarna.

9. Beslöts enhälligt att lämna Styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

10. Redogjorde Eddie Uggla för år 2016 utbetalda arvoden.
Beslöts att lämna desamma oförändrade för verksamhetsåret 2017,
nämligen:

Ordföranden 2.500-. kronor
,styrelseledamöter och suppleanter vardera 950-. kronor
revisorer 500-. kronor vardera.

11. Efter föredragning av valberedningens förslag valdes enhälligt

till ordförande för 2017 Anders Nilsson , omval.

till ordinarie styrelseledamäter 2017- 2019
Eddie Uggla, omval 2år
Anders Samuelsson omval 2år
Göran Ingvald omval 2år

till suppleanter 2017-2019
Lars Christofferson omval 2år
Anders Carlsson omval 2år

till revisor 2017 Bertil Almroth, omval
till revisor 2017 Christer Tobiasson, omval
till revisors- 2017 Anders Hedberg , nyval
suppleant

12. Till att utgöra föreningens valberedning 2017 utsågs enhälligt Jan-Anders
Tolf.
Stämman uppdrog till styrelsen att utse ytterligare en person till
valberedningen.

13. Inga motioner förelåg.

14. Presenterade Eddie Uggla Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret
2017, vilken enhälligt antogs av stämman

15. Under övriga frågor informerade ordföranden om inplanteringar och observationer av övriga fiskarter i sjön. Glädjande nog verkar beståndet av Nors i sjön öka.

16. Meddelande om var och när protokollet hålls tillgängligt. Senast 29/3-17 på hemsidan.

17. Mötet avslutas.

Sekreterare Anders Samuelsson Ordförande Anders Nilsson

Justerare Lena Samuelsson Nils Lilja