Protokoll årsmöte

Roxens Fiskevårdsområdesförening

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 den 3 maj 2021 med Roxens Fiskevårdsområdesförening i Stjärnvallens lokaler, Stjärnorp, Linköping. Närvarande: 19 personer varav majoriteten online.

  

 1. Föreningens ordförande Anders Nilson hälsade de närvarande välkomna.
 2. Mötet inleddes med föredrag från Niklas Borg, ordf. Linköpings kommunstyrelse. Niklas berättade bla om hur kommunen styr sina bolag som är mycket självständiga med hjälp av bla ägardirektiv. Efter föredraget svarade Niklas på frågor och från deltagarna. Han uttryckte sitt stöd för RFVOF:s arbete och kommer att följa upp våra synpunkter på bla VA-ledningen i Roxen, skarvfrågan, vattenpesten, våtmarkerna och strömmande vatten i Malforsravinen.
 3. Anders Nilsson, ordf. valdes att leda dagens förhandlingar.
 4. Anders Carlsson och Leif Ånell utsågs till att justera protokollet.
 5. Dick Jonsson, sekreterare, utsågs till protokollförare.
 6. Dagordningen fastställdes.
 7. Mötets behöriga utlysande fastställdes. Annons i Corren och NT, även på hemsidan.
 8. Dick Jonson redogjorde för föreningens verksamsamhetsberättelse 2020 vilken godkändes och lades till handlingarna.
 9. 9 Eddie Uggla, kassör, redogjorde för föreningens ekonomiska redovisning. Efter fonderingar till fiske- och vattenvårdsprogammet Rädda Roxen avseende stödutsättning av fisk och provfisken mm uppgick resultatet till ett överskott på 27 000 kr som överförs till balansräkningen för 2021. Den ekonomiska redovisningen godkändes och lades till handlingarna.
 10. Bertil Almroth läste upp revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret vilken godkändes och lades till handlingarna.
 11. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 12. Eddie Uggla redogjorde för utbetalda arvoden under året. Beslutades att följande ersättningar för verksamhetsåret 2020 gäller:  styrelseledamöter och suppleanter vardera 950 kr, revisorer 500 kr samt ordförande 2 000 kr.
 13. Efter föredragning av valberedningens förslag valdes för 2021 enhälligt:

Ordinarie styrelseledamöter
Anders Nilsson, ordförande, omval 1 år 
Eddie Uggla, kassör, omval 2 år
Lars Christofferson, omval 2 år
Dick Jonsson, sekreterare, fyllnadsval 1 år
(Åke Wester, 1 år kvar) 

Suppleanter styrelsen
Anders Samuelsson, omval 2 år
Anders Carlsson, omval 2 år
(Leif Ånell, 1 år kvar)
(Ulf Johansson, 1 år kvar)
(Eggert Mörling, 1 år kvar) 

Adjungering till styrelsen

Thomas Abrahamsson, 1 år

Revisorer

Christer Tobiasson, ordinarie, omval 1 år
Bertil Almroth, ordinarie, omval 1år
Håkan Johansson, suppleant, nyval 1 år

Valberedning 2021
Jan-Andres Tolf, sammankallande
Kenneth Carlsson, ledamot

 1. Styrelsen har inte mottagit några framställningar eller motioner.
 2. Eddie Uggla presenterade styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2021, vilken enhälligt antogs av stämman.
 3. Leif Ånell och Thomas Abrahamsson redogjorde för ett förslag i syfte att förbättra kontroll av fiskekort och tillsynsverksamheten vilket stämman ställde sig bakom.
 4. Mötet antog ordförandens rekommendation att alla förslag till styrelsen ska ske skriftligt genom post eller mejl till styrelsen eller till dess ledamöter för korrekt handläggning och beslut.
 5. Protokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan senast måndag den 10 maj 2021.
 6. Mötet avslutades och ordföranden tackade deltagarna för den fina uppslutningen.

 

 

Dick Jonsson                                                                      Anders Nilsson              

Sekreterare                                                                      Ordförande                     

 

 

Anders Carlsson                                                               Leif Ånell

Justerare                                                                           Justerare