PROTOKOLL  
fört vid ordinarie årsstämma för verksamhetsår 2019 den 4 mars 2020 med Roxens Fiskevårdsområdesförening i Stjärnvallens lokaler, Stjärnorp, Linköping. Närvarande: 15 personer enligt bifogad lista


 

 

 

 

1.     Hälsade Föreningens ordförande Anders Nilson de närvarande välkomna.   Mötet inleddes med föredrag från Länsstyrelsens fiskekonsulent Jörgen Dahlin.

 

 

 

2.      Valdes Anders Nilsson att leda dagens förhandlingar.


 

 

3.      Nils Lilja och Thomas Abrahamsson utsågs att justera dagens protokoll.


 

4.     Utsågs Anders Samuelsson att föra dagens protokoll.


 

5.     Fastställdes föreliggande dagordning.


 

6.    Fastställdes mötets behöriga utlysande. Annons i Corren och NT den 19/2,
        även på hemsida sedan 18/2

 

 

7.     Redogjorde Anders Samuelsson för föreningens verksamsamhetsberättelse,
         Eddie Uggla för föreningens ekonomiska berättelse,
         bägge för perioden 1 januari - 31 december 2019 vilka godkändes och
         lades till handlingarna.


 8.    Upplästes Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
        vilka godkändes och lades till handlingarna.


 

 9.   Beslöts enhälligt att lämna Styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna
        verksamhetsåret.


 

 

10.  Redogjorde Eddie Uggla för år 2019 utbetalda arvoden.

        Beslöts att följande ersättningar för verksamhetsåret 2019,
        nämligen:

      

        styrelseledamöter och suppleanter vardera 950kr

        revisorer 500kr vardera samt 2000kr till ordförande

 

 

 

                                                                                                                                        

11. Efter föredragning av valberedningens förslag valdes enhälligt

 

        till ordförande för 2020 Anders Nilsson, omval.

 

till ordinarie styrelseledamöter 2020- 2022
Åke Wester omval 2år
Lars Christofferson fyllnadsval 1år


till suppleanter 2019-2021
Leif Ånell omval 2år
Eggert Mörling nyval 2år


 

           till  revisor    2020                Bertil Almroth, omval

           till  revisor    2020              Christer Tobiasson, omval

           till revisors-  2020             Anders Hedberg , omval          

           suppleant     
       

 

 

12.   Till att utgöra föreningens valberedning 2020 utsågs enhälligt Jan-Anders
         Tolf (sammankallande) och Kenneth Carlsson.


13.   Inga framställningar eller motioner

         

                                                                                                                                        


        

 

14. Presenterade Eddie Uggla Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret
        2020, vilken enhälligt antogs av stämman


       

 

15. Ordförande lyfte frågan om höjda fiskekortspriser, stämman beslutade höja dygnskortet till 90kr, beslutet verkställs direkt. Övriga priser hålls intakta.

 


 

 

16. Meddelande om var och när protokollet hålls tillgängligt. Senast 25/3-20 på hemsidan.


 

17. Mötet avslutas.

 

 

 

Sekreterare                                                                Ordförande

 

 

Anders Samuelsson                                                  Anders Nilsson

 

Justerare

 

 

Nils Lilja                                                                      Thomas Abrahamsson